Reglement van wedstrijden:

Competitie

Artikel 1

 1. In de periode van september tot juni van het daaropvolgende jaar worden er twee competities georganiseerd, hierna te noemen de "officiële competitie".
 2. Wanneer het bestuur andere competities organiseert dan de officiële competitie wordt zulks medegedeeld.
 3. Het bestuur deelt eveneens mede in hoeverre de regels van de competitie bedoeld in vorig lid afwijken van de officiële competitie.
 4. Afwijkende bepalingen voor de bekercompetitie worden in bijlage 1 vermeld.
 5. Afwijkende bepalingen voor de toernooien worden in bijlage 2 vermeld

Artikel 2

 1. Alle hierna volgende artikelen hebben betrekking op de officiële competitie.

Organistatie van de officiele copetitie

Artikel 3

 1. Het bestuur organiseert de officiële competitie.
 2. Als het ledenaantal de éénentwintig niet overschrijdt zal er met één poule gespeeld worden.
 3. Bij overschrijding van het ledenaantal éénentwintig kent het bestuur meerdere poules toe. Deze zullen worden onderverdeeld in: één A poule, één of meerdere B poules, en één of meerdere C poule enz.
 4. Bij de indeling genoemd in vorig lid geldt als uitgangspunt dat de poule-indeling piramidaal van opbouw moet zijn. Derhalve kunnen er nooit meer A dan B poules zijn, hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken.
 5. Elke poule mag ten hoogste 14 Leden bevatten. Alleen voor de laagste poule kan hiervan gemotiveerd worden afgeweken.
 6. Het bestuur maakt voor aanvang van de competitie de promotie- en degradatie-regeling bekend. Elk Lid zal ernaar streven een zo hoog mogelijke plaats in de eindrangschikking in te nemen. Tevens is elk Lid verplicht zich aan de promotie- en degradatie-regeling te onderwerpen.
 7. Het bestuur zal uit de Leden, per poule een poulecommissaris benoemen. Deze is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze invullen van het wedstrijdformulier van zijn poule.
 8. De wedstrijdsecretaris stelt het wedstrijdschema vast, verzamelt de uitslagen van de wedstrijden en maakt de rangschikking van elke poule. Publicatie dient regelmatig te geschieden.
 9. De wedstrijdleiding zal derhalve bestaan uit de wedstrijdsecretaris en de poulecommissarissen.

Deelname officiele competitie

Artikel 4

 1. Deelname aan de officiële competitie is uitsluitend mogelijk voor mensen die als Lid geregistreerd staan.
 2. Gedurende een periode dat een lid geschorst is kunnen door hem de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend en zal hij gedurende deze periode de te spelen wedstrijden met 2-0 verliezen, overschrijdt het Lid het aantal van drie onreglementair niet gespeelde wedstrijden dan zal het bestuur handelen als in artikel 8.4.

Darts

Artikel 6

 1. Elke soort (steeltip)darts kan worden gebruikt, voor zover hun lengte niet meer dan 30,5 cm is en het gewicht niet meer dan 50 gram.

Datum en tijd

Artikel 7

 1. De officiële speeldag is donderdag. De wedstrijden vinden plaats op deze dag. Is de wedstrijd zonder opgaven van redenen van een of beide Leden niet gespeeld op deze dag, dan wordt de uitslag van die wedstrijd 0-0 verklaard met uitzondering van het geval waarin, te bepalen door het bestuur, sprake is van overmacht.
 2. De competitiewedstrijden dienen aan te vangen tussen 20:00 en 20:30 uur, dit betekend dat elk Lid voor 20:30 uur aanwezig dient te zijn, gebeurt dit zonder melding of afmelding, zoals beschreven in artikel 8.1 en 8.2 niet, dan zal het Lid dat in gebreke blijft de wedstrijd met 2-0 verliezen.
 3. Het wedstrijdformulier van elke poule dient na de wedstrijden door de poulecommissaris ingeleverd te worden bij de wedstrijdsecretaris.
 4. Bij het vooruit spelen of uitstellen van wedstrijden dienen beide betrokken Leden dit te melden als in artikel 8.1. Bij het uitstellen van een wedstrijd dient deze de eerst volgende wedstrijddag dat beide Leden aanwezig zijn, ingehaald te worden.
 5. Leden die melden dat ze later komen zoals beschreven in artikel 8.2 dienen voor 22:00 uur aanwezig zijn, gebeurd dit niet, dan zal het Lid dat in gebreke blijft de wedstrijd met 2-0 verliezen.
 6. Het uitstellend Lid kan de tegenstander niet verplichten om uit te stellen. In uitzonderlijke situaties (b.v. overmacht) kan het bestuur de tegenstander wel verplichten om akkoord te gaan met uitstellen c.q. vervroegen.
 7. De wedstrijden van de laatste wedstrijddag van de competitie mogen niet worden uitgesteld.

Afwezigheid

Artikel 8

 1. Het afmelden voor een wedstrijd kan op twee manieren geschieden: a: Telefonisch op de dag van de te spelen wedstrijd voor 19.45 uur, bij de wedstrijdsecretaris. b: Op het wedstrijdformulier, hier moet duidelijk de naam van het Lid en de ‘N’ van niet aanwezig genoteerd worden.
 2. Het melden van het later komen voor een wedstrijd kan op twee manieren geschieden: a: Telefonisch op de dag van de te spelen wedstrijd voor 19.45 uur, bij de wedstrijdsecretaris. b: Op het wedstrijdformulier, hier moet duidelijk de naam van het Lid en de ‘L’ van later genoteerd worden.
 3. Een Lid dat onreglementair te laat of niet komt verliest de wedstrijd met 2-0.
 4. Een Lid dat drie maal voor een vastgestelde wedstrijd onreglementair afwezig is, wordt door het bestuur uit de competitie genomen.
 5. Een lid mag zich per competitiehelft 3 wedstrijden reglementair afmelden.
 6. Bij elke volgende afmelding, zal de gemiste wedstrijd met 2-0 verloren worden

Schrijver - scheidsrechter

Artikel 9

 1. Het bestuur kan een schrijver / scheidsrechter aanwijzen.
 2. Het opschrijven van de score wordt uitgevoerd door een schrijver / scheidsrechter.
 3. Tijdens het werpen blijft de schrijver / scheidsrechter zoveel mogelijk onbeweeglijk staan. Hij mag geen aanwijzigingen geven.
 4. Slechts op verzoek van de speler die aan de beurt is mag de schrijver / scheidsrechter mededelen hoeveel punten er gescoord zijn met één of meerdere darts.
 5. De score mag pas worden opgeschreven nadat de speler zijn drie darts heeft geworpen.
 6. De darts mogen pas uit het dartsbord worden genomen nadat de score is genoteerd.
 7. Nadat de volgende speler zijn eerste dart heeft geworpen is geen beroep op de genoteerde score meer mogelijk. Evenmin is op de behaalde score beroep mogelijk nadat de darts uit het dartsbord zijn verwijderd.
 8. De schrijver / scheidsrechter let op het correct houden aan de werpafstand. Indien een speler zich na een waarschuwing niet houdt aan de officiële werpafstand kan de schrijver / scheidsrechter de worp ongeldig verklaren. De worp mag niet worden overgespeeld. Hierop is geen beroep mogelijk.
 9. De schrijver / scheidsrechter dient ervoor te zorgen dat de spelers niet worden gehinderd door elkaar of derden tijdens de partij.
 10. Na afloop van een wedstrijd kan een speler geen ongeldigheid van de uitslag inroepen i.v.m. niet nagekomen bepalingen van dit artikel. Indien een speler meent dat de bepalingen van dit artikel worden overtreden dan dient hij deze op het moment van overtreding te melden bij de, schrijver / scheidsrechter

Competitiewedstrijd

Artikel 10

 1. 1. Een competitiewedstrijd bestaat uit twee partijen, te weten: • 1x 501 open start beste uit drie, dubbel einde. • 1x TacTic.
 2. Voor aanvang van de wedstrijd wordt door elk Lid een pijl voor de Bull gegooid, het Lid dat het dichtst bij de Bull gooit moet beginnen, dit geldt zowel voor de 501 als de TacTic.
 3. Alle partijen moeten eindigen met een dubbel, d.w.z. de partij eindigt wanneer met het werpen van een dubbel precies 0 is bereikt. Is het aantal gegooide punten hoger dan nodig om de game te beëindigen, of houdt men 1 punt over, dan blijft het aantal punten op het scorebord ongewijzigd.
 4. Als de TacTic gelijk eindigt moet deze partij over gespeeld worden, het Lid dat de eerste TacTic begon begint ook de over te spelen partij.
 5. Voor elke gewonnen partij ontvangt het Lid een wedstrijdpunt.

Wedstrijdformulieren

Artikel 11

 1. Alleen door het bestuur uit te geven wedstrijdformulieren zijn geldig.
 2. Op het wedstrijdformulier kunnen op- en aanmerkingen van ter zake doende aard vermeld worden, zoals 180-ers en uitgooi boven de 100.
 3. Ook het afmelden of later melden voor de komende wedstrijd kan op dit wedstrijdformulier geschieden, zie artikel 8.1 en 8.2.

Kampioen

Artikel 12

 1. Het Lid dat in zijn poule het hoogst aantal wedstrijdpunten heeft behaald is kampioen van die poule.
 2. Indien in een poule twee of meer Leden het hoogste aantal wedstrijdpunten hebben behaald, telt het hoogste aantal gewonnen wedstrijden, is dit gelijk dan telt het minst aantal verloren wedstrijden, is dit ook gelijk dan telt de onderlinge uitslag. Indien er dan nog een gelijke score bestaat wordt er 1 beslissingswedstrijd gespeeld. Voor de beslissingswedstrijd zal er 501 best of 3 en een tactic gespeeld worden. Is de uitslag hierna 1-1 dan zal er doormiddel van 10 bulls gooien worden bepaald wie er poulekampioen wordt.
 3. Indien er na afloop van twee halve competities in een seizoen twee verschillende Leden als kampioen zijn geëindigd, worden door het bestuur poulekampioenschappen georganiseerd om de seizoenkampioen te bepalen.
 4. Voor de poulekampioenschappen zal er 501 best of 3 en een tactic gespeeld worden. Is de uitslag hierna 1-1 dan zal er doormiddel van 10 bulls gooien worden bepaald wie er poulekampioen wordt.
 5. Afmelden voor in punt 3 en 4 genoemde poulekampioenschappen is niet mogelijk. Bij afwezigheid zal de tegenstander automatisch poulekampioen worden.
 6. Het melden van later komen voor de in punt 3 en 4 genoemde poulekampioenschappen is wel mogelijk, dit moet geschieden als in artikel 8.2.a.

Strafbepaling

Artikel 13

 1. Het bestuur bewaart een afschrift van elk wedstrijdformulier en aangetekende bezwaren, dit gedurende tenminste drie jaar.

Slotbedaping

Artikel 14

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

end faq